Yönetmelik

11 Mart 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 28938
YÖNETMELİK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİYOETİK EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BİYOMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında, biyoetik ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma ve incelemeler yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.
b) Biyoetik ile ilgili gelişmeleri temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre,sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
c) Biyoetik konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; araştırma ve incelemeler yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık, veri bankacılığı ve benzeri hizmetleri vermek.
d) Eğitim ve öğretime katkılarda bulunmak.
e) Biyoetik konusunda toplumun aydınlatılması ve eğitilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak ve bu konuda önemli bir aktör olan medyada farkındalık yaratmak.
f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; biyoetik konusunda bilimsel yayınları olan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.
(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.
ç) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak.
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
f) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.
c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarla görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitenin veya diğer üniversitelerin deneyimli öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, tavsiye niteliğinde görüş bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık yapar. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet,ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
>